กลุ่มอำนวยการ

*** คู่มือปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสารบรรณ (นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา)


        - คู่มือปฏิบัติงานการประชุมภายใน สนง. นางสาวจิตราภรณ์  ทินประภา


    - คู่มือเทคนิคการประชาสัมพันธ์  (นายชัยยุทธ  สมบูรณ์)


- คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมมืออาชีพ นางอมรรัตน์  มุณีสว่าง


 - คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศรายุทธ รักราวี

 
    - คู่มือปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  นางอมรรัตน์ มุณีสว่าง


    - งานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง


   - การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการครู  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

 

^