กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2. นางสาวภิรมย์ ลักษณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
^