ดาวน์โหลด

pdf
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ.pdf
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา ปีการศึกษา 2564
pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน.pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นปรง
docx
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ฯ.docx
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
docx
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน.docx
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564
pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา.pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยใช้กลยุทธ์ NCS ปีการศึกษา 2562-2563
docx
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA.docx
เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินงาน
pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ.pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม.pdf
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
pdf
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน.pdf
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ NONGSANG MODEL โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
pdf
รายงานการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้.pdf
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีการศึกษา 2563
^