ดาวน์โหลด

pdf
ด้าน2.pdf
คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2
pdf
3-1.pdf
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1
pdf
2.pdf
แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2
pdf
1-1.pdf
แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1
pdf
หลักเกณฑ์.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
doc
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ.doc
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
1
^