กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงาน  นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       - คู่มือปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสาวเบญจมาศ  เอียดใหญ่)
    


        - คู่มือการจัดการศึกษาในระบบงานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(นางวัลภา จันทร์มีศรี)


       
- เอกสาร พฐ ไฟล์ Word   คลิกดูรายละเอียด

         - เอกสาร พฐ ไฟล์ PDF   คลิกดูรายละเอียด

      - คู่มือการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      - งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
     - งานกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
     - งานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์สภาเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา(นางสาวสอยฤทัย เกลี้ยงนิล)



  
        - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการพิเศษกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  (นายสัมพันธ์  เซ่งหลี่)


        - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  (นางสาลี  ชีประวัติชัย)


     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
     - ทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (นางสุดใจ  ฉูมิ) 


       - คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์)

     
 
งานลูกเสือ 
           
- คู่มือการปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด (นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่)


           
ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
       
    ข้อมูลลูกเสือ ข้อมูลวุฒิทางลูกเสือ ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มกอง  สามารถปรับแก้ได้ คลิกที่นี่
            - ข้อมูลลูกเสือ



 ข้อมูลวุฒิทางลูกเสือ
 



 ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ

^