กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

*** คู่มือปฏิบัติงาน นายนิวัติ สุขไชยะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        านธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย นางสาวณัฐลิน สุขการ        - คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ นางสาวรติวรรณ  ศิริรังษี


        - คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ นายนิวัติ สุขไชยะ
 
         - คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงิน (นางพิชชานันท์ นมจันทร์)

      - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (นางพิชชานันท์ นมจันทร์)

        - คู่มือปฏิบัติงานการรวบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) นางสาววนิชา สุวรรณรักษา


        - คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางณที สุขไชยะ


        
- คู่มือปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ นางณที สุขไชยะ


       
 - คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี  นางสมพร  จันดี
 

^