รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ

^