หน่วยตรวจสอบภายใน

 *** คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบการเงินบัญชีของสถานศึกษา และงานธุรการ (นางสาวนภสร อิล่อง)

 

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ สำหรับสถานศึกษา (นางสาวนภสร อิล่อง)

^