กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
   
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
    
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
     
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
    
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

     - สรุปสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    -
 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
     - กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
     - กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
     - ฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

    
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการปกครอง
     - พระราชบัญญัติติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
     - พระราชชัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558

     - 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
    
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

     - การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
     พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

กฎหมาย/ระเบียบอื่น ๆ 
     - 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานตาม ว.21

 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะยเวลาในการพิจารณาอนุญาต นั้น 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จึงประกาศกระบวนงานการบริการประชาชา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   ดังนี้
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เจต 2  คลิกรายละเอียด
1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   คลิกรายละเอียด
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ  คลิกรายละเอียด
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)  คลิกรายละเอียด
4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)   คลิกรายละเอียด
5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)  คลิกรายละเอียด
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)  คลิกรายละเอียด
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)  คลิกรายละเอียด
^