คู่มือสำหรับประชาชน

        ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะยเวลาในการพิจารณาอนุญาต นั้น 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จึงประกาศกระบวนงานการบริการประชาชา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   ดังนี้
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เจต 2  คลิกรายละเอียด

1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   คลิกรายละเอียด
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ  คลิกรายละเอียด
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)  คลิกรายละเอียด
4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)   คลิกรายละเอียด
5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)  คลิกรายละเอียด
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)  คลิกรายละเอียด
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)  คลิกรายละเอียด

 
^