กลุ่มบริหารงานบุคคล

*** คู่มือปฏิบัติงาน นางจำเรียง  ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานธุรการ
       
- คู่มืองานรับ-ส่ง จัดทำหนังสือราชการ งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา (น.ส.พัชรินทร์ อัมพันธ์)


   
-  คู่มือปฏิบัติงาน (นางศิริวรรณ จันทร์คง)


   
-  คู่มืองานรับ-ส่ง จัดทำหนังสือราชการ (น.ส.พิศมัย ไสยสุวรรณ)​ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
       - คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน (นางสีฟ้า ช่วยชู)​ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
       - คู่มือบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน  (นางจำเรียง  ทองสุข)


​ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
       
- คู่มืองานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (นางพรทิพย์  สมบูรณ์)


       - คู่มืองานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (นายธึระศักดิ์ กิตติคุณ)


        - คู่มือการปฏิบัติงาน(นายธีระ ซินมุข)


        - คู่มือการปฏิบัติงาน(นางอินทิภา  อ่อนนวล)


        - คู่มือการปฏิบัติงาน(น.ส.กชมล นาคะสูนย์)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​

^