บุคลากร

ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์

  ผู้อำนวยการ.สพป.ตรัง เขต 2 โทรศัพท์ 075 272370 E-mail : pattanan.nillapat@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 โทร.0815385886 Email tinngun@gmail.com

 • thumbnail

  นายปรีชา หมีนคลาน

  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 โทร. 08 9590 1228 Email: preecha.m@sesao.go.th

 • thumbnail

  นางอัมพิกา อักษรสว่าง

  รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ สมบูรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร.086 689 5906 Email chaiyut638@gmail.com

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ มุณีสว่าง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร. 080 474 3802

 • thumbnail

  นายศรายุทธ รักราวี

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 085 380 9570

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ คำธร

  ช่างปูน ระดับ ช 4 โทร.087 885 5634

 • thumbnail

  นายวิสูตร สินไชย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 โทร 098 670 2307

 • thumbnail

  นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.084 051 9857

 • thumbnail

  นายวิชัย จำปา

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.097 345 8235

 • thumbnail

  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

  เจ้าหน้าที่ธรุการ โทร.098 031 8988

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.091 790 0971

 • thumbnail

  นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

  แม่บ้าน โทร.090 481 3887

 • thumbnail

  นางสาวศศิญา หยุจีน

  พนักงานทำความสะอาด โทร 094 595 4356

 • thumbnail

  นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

  พนักงานบริการ โทร.090 210 2196

 • thumbnail

  นายวีรพงศ์ วิเชียร

  พนักงานขับรถ โทร.084 307 5352

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร.0895879404 Email Kannapit072@gmail.com

 • thumbnail

  นางเรณู ชูสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0869475349

 • thumbnail

  นางสาววนัญญา สมาธิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0904946240

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นายนิวัติ สุขไชยะ

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081 536 6320

 • thumbnail

  นางณที สุขไชยะ

  นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ โทร.093 580 2591

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ โทร.081 968 2801

 • thumbnail

  นางสาวพิชชานันท์ นมจันทร์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 098 696 9149

 • thumbnail

  นายวรเดช เรืองนะ

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โทร 080 149 7232

 • thumbnail

  นางสาวนัฐลิน สุขการ

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โทร 097 357 7069

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางจำเรียง ทองสุข

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.081 086 2086 Email reang_jum@windowslive.com

 • thumbnail

  นางสีฟ้า ช่วยชู

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทร.089 876 9857

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095 294 4425

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ สมบูรณ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.093 580 1011

 • thumbnail

  นายธีระ ซินมุข

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095 424 1297

 • thumbnail

  นางสาวกชมล นาคะสูนย์

  นักทรัพย์พยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร 099 287 1423

 • thumbnail

  นางอินทิภา อ่อนนวล

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร.093 659 9498

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.089 472 4624

 • thumbnail

  นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.080 869 4465

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ จันทร์คง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร.085-7909266

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุเมตตา คงสง

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โทร.0952521400 Email sumettakongsong@gmail.com

 • thumbnail

  นางณฐวรกร รักนาย

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ โทร.0872788123

 • thumbnail

  นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ โทร.084 508 4991

 • thumbnail

  นายอาฒยะ บัวเพชร

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0612425837

 • thumbnail

  นายชาญชัย เสาร์แก้ว

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.082-2824645

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.0904919687

 • thumbnail

  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.096-6847281

 • thumbnail

  นางอภิสรา เสนี

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.095 042 3612

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา อุดรพันธ์

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.0869451835

 • thumbnail

  นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจันทรา อ่อนหวาน

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนิชาภา พิกุลหอม

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสมพร จันดี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.085 336 6529

 • thumbnail

  นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโน

  เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.089 727 6464

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางวัลภา จันทร์มีศรี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ โทร.0810895418

 • thumbnail

  นางสาลี ชีประวัติชัย

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.0862957999

 • thumbnail

  นางสุดใจ ฉูมิ

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.087 281 1494

 • thumbnail

  นางสาวสอยฤทัย เกลี้ยงนิล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร. 094 994 9865

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์

  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวนภสร อิล่อง

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ โทร.0644238414

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • thumbnail

  นายชาญชัย เสาร์แก้ว

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร.0822824645 Email krunonhyk@gmail.com

 • thumbnail

  นางสาวภิรมย์ ลักษณะ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ โทร. 08-1846-9430 E-mail : pirom.nso@gmail.com

กลุ่มกฏหมายและคดี

 • thumbnail

  นายภูเบศ คงจันทร์

  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี โทร.091 864 4966 Email pomphubes@hotmail.com

 • thumbnail

  นายวิทยา ชูแก้ว

  นิติกรปฏิบัติการ โทร 081 189 2060

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • thumbnail

  นางราตรี หมื่นละม้าย

  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทร.0813703275 Email muenlamai_ratree@gmail.com

^