กลุ่มนโยบายและแผน

*** คู่มือปฏิบัติงาน น.ส.กัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ
      - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์)


  กลุ่มงานนโยบายและแผน
     - คู่มือปฏิบัติงานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางดรุณี ชูกรณ์) 


    - คู่มือการปฏิบัติงาน การเปิดห้องเรียนพิเศษ  กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
     - คู่มือปฏิบัติงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาววนัญญา สมาธิ)


  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
     - คู่มือปฏิบัติการงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (นางเรณู ชูสังข์)

 

^