การให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการให้บริการงานธุรการ  คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการงานไปรษณีย์     คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการขอสำเนาทะเบียนประวัติ    คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการขอหนังสือรับรองเงินเดือน   คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกดูรายละเอียด 
คู่มือการใช้ห้องประชุมของ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกดูรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการ คลิกดูรายละเอียด
        การขอรับหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการ คลิกดูรายละเอียด
        การขอประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมหน่วยงาน  คลิกดูรายละเอียด
        การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ คลิกดูรายละเอียด
        การขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหา  คลิกดูรายละเอียด
        การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.16  คลิกดูรายละเอียด
        การขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  คลิกดูรายละเอียด
        การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ค่าเล่าเรียนบุตร  คลิกดูรายละเอียด
        การขอหนังสือรับรองเงินเดือน  คลิกดูรายละเอียด
        การขอซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา(แบบพิมพ์ต่างๆ)  คลิกดูรายละเอียด
        การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  คลิกดูรายละเอียด
        การขออนุญาตให้เข้าเรียนในสถานศึกษา กศน.  คลิกดูรายละเอียด
       
การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
คลิกดูรายละเอียด
        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


 
^