กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุเมตตา คงสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - คู่มืองานนิเทศ ติดตามฯ (นางนฐวรกร  รักนาย)


    - คู่มือกลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์        - คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา นายชาญชัย  เสาร์แก้ว

 

        - คู่มือการปฏิบัติการการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
         (นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ)        - คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  

        - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ
 

        -คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  นายอาฒยะ บัวเพชร
  

     - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวลลิตา อุดรพันธ์


     - คู่มือการปฏิบัติงานของนางอภิสรา เสนี


     - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวนิชาภา พิกุลหอม


     - คู่มือมือปฏิบัติงานกลุ่มสาระสังคม นางสาวจันทรา อ่อนหวาน


    - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง

 

     - คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสมพร จันดี

 

 
^